Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Ons Privacybeleid

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Crukscasino.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, welke u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven wij een duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet Crukscasino.nl precies?

Wij zijn een casino affiliate. Wij hebben als visie om websitebezoekers mee te nemen in het casinolandschap. Wij zijn dan ook voornemens om transparantie te bieden in het kader van online gokken. Ook schrijven wij blogs om de websitebezoekers op de hoogte te brengen van onze ervaringen met (online) gokken. Ons doel is om een van de wereldleiders te worden in online gokken.

Vaak doen er zich situaties voor waarin Crukscasino.nl uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt doorgeven.

Crukscasino.nl neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 geldend recht in Nederland.

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens?

Dan kunt u direct contact opnemen met Crukscasino.nl:

Contact: Klik hier voor onze contactgegevens

Bedrijfsnaam: NederGaming

KVK: 56646615

2. Categorieën persoonsgegevens

Indien u als websitebezoeker contact met ons opneemt, dan verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals u als websitegebruiker.

De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken:

Voor- en/of achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is, dat ze worden opgegeven voor verwerking door Crukscasino.nl.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving hebben wij rechtmatige grondslagen opgesteld, voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een grondslag is de basis waarop wij uw gegevens verwerken. Artikel 6 lid 1 sub a AVG is van toepassing op Crukscasino.nl: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat u kunt aanvinken of u al dan niet toestemming geeft voor de verzameling van uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. De verwerkingsdoeleinden kunnen worden gezien als de concrete doelen van verwerking. Hieronder volgt daarom een weergave met het verwerkingsdoel.

Het doel waar Crukscasino.nl uw persoonsgegevens voor verzamelt:

Contact opnemen Indien u op enige wijze contact heeft opgenomen met Crukscasino.nl, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u een e-mail heeft verzonden aan Crukscasino.nl, het contactformulier heeft ingevuld of doordat u telefonisch contact met ons heeft opgenomen. In dit geval worden uw naam (indien opgegeven), telefoonnumer en e-mailadres samen met mogelijke andere gegevens, welke u aan ons heeft verstrekt verwerkt. De mogelijke andere gegevens betreffen: adres en geboortedatum.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

Contact opnemen Indien u (eenmalig) contact heeft opgenomen, worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor een termijn van maximaal 2 jaar, nadat het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Crukscasino.nl deelt geen persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. De strikte noodzakelijkheid vloeit voort uit de wetgeving. Indien de persoonsgegevens dienen te worden doorgegeven aan derde partijen, dan zal Crukscasino.nl vooraf om toestemming vragen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

Crukscasino.nl deelt uw persoonsgegevens intern indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Belastingdienst/overheidsinstanties:

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen binnen Crukscasino.nl. De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Crukscasino.nl website beveiligd door ‘’HTTPS’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Crukscasino.nl privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een duidelijk overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik/verwerking hiervan. Hoewel we bij Crukscasino.nl op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG heeft.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heeft u het recht uw persoonsgegevens op te vragen, die door Crukscasino.nl zijn verwerkt en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail via onze contactpagina.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Crukscasino.nl.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Crukscasino.nl te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Crukscasino.nl te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Crukscasino.nl uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Crukscasino.nl heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Crukscasino.nl de gegevens voor heeft verzameld;
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Crukscasino.nl om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in;
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Crukscasino.nl met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt;
 • Wanneer Crukscasino.nl uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer Crukscasino.nl een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Crukscasino.nl verplicht om uw gegevens te wissen;
 • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en Crukscasino.nl heeft uw gegevens via de website verzameld, dan kunt u vragen aan Crukscasino.nl de gegevens direct te wissen.

Op het recht van vergetelheid zijn uitzonderingen. Het recht van vergetelheid is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op Crukscasino.nl rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan Crukscasino.nl is verleend;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht van vergetelheid de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat Crukscasino.nl niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt uw klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik.

Gebruik maken van bovenstaande rechten? Een e-mail via onze contactpagina is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u daadwerkelijk degene bent wie u beweert te zijn? Dan hebben wij de mogelijkheid u te verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, op de manier als voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

8. Plichten

Crukscasino.nl verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening vanuit Crukscasino.nl. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Crukscasino.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden. Indien het noodzakelijk is uw persoonsgegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

Crukscasino.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Crukscasino.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Crukscasino.nl. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Contact: Klik hier voor onze contactgegevens